EKE Ärikeskus AS võrguettevõtte üldteenuse tüüptingimused

Konkurentsiameti otsus nr 7.1-11/12-049 31.12.2012

1. Üldteenuse elektrienergia müük
1.1. Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad EKE Ärikeskus AS (edaspidi Võrguettevõtja, Müüja või Pool) poolt üldteenuse korras elektrienergia müüki Võrguettevõtja elektrivõrguga ühendatud väiketarbijatele (edaspidi Ostja või Pool).
1.2. Väiketarbija on selline äritarbija, kelle elektripaigaldis on võrguga ühendatud madalpingel kuni 63-amprise peakaitsme kaudu.
1.3. Üldteenuse korras saab elektrienergiat osta Ostja, kelle tarbimiskoha mõõtepunkti suhtes on kehtiv võrguleping, kuid kes pole sõlminud elektrilepingut elektrienergia ostuks ühegi elektrimüüjaga.
1.4. Üldteenuse korras elektrienergia müük algab Ostja poolt sõlmitud elektrilepingu lõppemise päevale järgnevast kuupäevast ning lõppeb Ostja poolt sõlmitud elektrilepingu alusel elektrienergia tarne alguse kuupäevale eelneval päeval.
1.5. Tüüptingimused kehtivad kõigi 01. 01. 2013 ja hiljem jõus olevate võrgulepingute kohta.
 
2. Üldteenuse elektrienergia hind
2.1. Müüja müüb ja Ostja ostab üldteenuse elektrienergiat elektrituruseaduses sätestatud põhimõtte kohaselt kehtestatud hinnaga. Elektrienergia hind on kilovatt-tunni põhine (€senti/kWh), hinnale lisandub käibemaks.
2.2. Müüja müüb elektrienergiat kilovatt-tundides ühetariifse hinnaga. Kui Võrguettevõtja mõõdab Ostja mõõtepunktis tarbimist kahetariifse arvestiga ja Ostja tasub võrguteenuse eest ajatariifiga, siis üldteenuse hinna arvestamisel võetakse arvesse mõlemal ajaperioodil tarbitud elektrienergia kogused.
2.3. Müüja arvutab üldteenuse korras müüdava elektrienergia kalendrikuu hinna selles kuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel. Müüja lisab üldteenuse korras müüdava elektrienergia hinnale üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistliku ärikasumi.
2.4. Müüja avaldab oma veebilehel kalendrikuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia hinna koos selle aluseks olevate andmete ja arvutuskäiguga, sh eristatakse Müüja kulud ja kasumimarginaal, järgmise kuu üheksandaks kuupäevaks.        
 
3. Üldteenuse elektrienergia koguste arvestus ja arvete esitamine
3.1. Müüja arvestab üldteenuse tasu Võrguettevõtja poolt mõõdetud elektrienergia tarbimiskoguste alusel.
3.2. Arveldusperiood, mis on ajavahemik, mille jooksul tarbitud elektrienergia eest esitab Müüja Ostjale arve, on kalendrikuu. Müüja esitab Ostjale arve hiljemalt arveldusperioodile järgneva kuu 15. kuupäeval.
 
4. Tasu maksmine
4.1. Ostja maksab Müüjale elektrienergia tarbimise ja muud Tüüptingimustest tulenevad tasud arvetel märgitud maksetähtajaks.
4.2. Tasu loetakse makstuks päeval, kui see laekub Müüja arvelduskontole.
4.3. Laekunud summast loetakse esmalt kaetuks tehtud kulutused, viivised, intressid ja seejärel põhikohustus. Varem sissenõutavaks muutunud põhikohustus kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud põhikohustust.
4.4. Kui Ostja ei nõustu Müüja esitatud arvega või nõustub sellega ainult osaliselt, teavitab ta sellest Müüjat vastavalt tüüptingimuste punktis 7.1 sätestatud korrale kohe pärast arve kättesaamist, ühtlasi põhjendades mittenõustumist. Osalise nõustumise korral maksab Ostja arve osaliselt. Müüja kontrollib ostja avaldust ja teatab Ostjale kontrolli tulemustest 10 päeva jooksul teate kättesaamisest arvates. Müüja võib määrata arve tasumiseks hilisema maksetähtpäeva. Kui Ostja avaldus ei olnud põhjendatud, maksab Ostja tasu koos viivisega.
 
5. Vastutus kohustuste rikkumise eest
5.1. Pooled vastutavad Tüüptingimuses sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (kohustuse rikkumine) eest, sealhulgas isikute tegevuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel või kellel nad lubavad seda teha.
5.2. Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui ta rikkus seda vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta üldteenuse kasutamise või osutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.  
5.3. Pool hüvitab teisele Poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.
5.4. Müüja ei vastuta elektrienergia kvaliteedi ja elektrikatkestuste eest nii Ostja kui ka Võrguettevõtja elektripaigaldises, mille tagajärjel on häiritud või katkeb Ostja elektrienergiaga varustamine.
5.5. Kui Ostja ei maksa arvet maksetähtpäevaks, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt kõigi tasude täieliku laekumiseni viivist tasumata põhivõlgnevuselt 0,1% päevas. Viivise arvestus algab maksetähtpäevale järgnevast päevast ja lõppeb tasude laekumise päeval (kaasaarvatud).
5.6. Kui Ostja on jätnud Müüjale tasumata üldteenuse korras müüdud elektrienergia tasu, teavitab Müüja sellest Võrguettevõtjat, kellel on õigus katkestada Ostja tarbimiskoha võrguühendus seadusega sätestatud korras. Kui võrguühendus on katkestatud, siis Müüja Ostjale üldteenust ei osuta.
5.7. Ostja kannab kogu vastutust punktis 7.3. sätestatud kohustuste täitmata jätmisest ostjale ja/või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.
5.8. Kui Ostja on jätnud kohustuse täitmata, on Müüjal õigus nõue loovutada ja/või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule. Ostja on kohustatud hüvitama Müüjale ja/või kolmandale isikule nõude sissenõudmisega tekkinud kulud.
 
6. Tüüptingimuste muutmine
6.1. Müüjal on õigus seaduses sätestatud korras tüüptingimusi muuta või kehtestada uued tüüptingimused.
6.2. Tüüptingimuste muutmise või uute tüüptingimuste kehtestamise kohta avaldab Müüja vastava teate oma veebilehel, samuti avaldab Müüja oma veebilehel Tüüptingimuste uue tervikteksti.
6.3. Müüja teavitab Ostjat koos talle esitatava arvega vähemalt 30 päeva enne kavandatava tüüptingimuste muudatuse jõustumist.
 
7. Teavitused
7.1. Teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused loetakse esitatuks ja kätteantuks, kui tahteavaldus on edastatud teisele poolele suulises, kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis üldteenuse osutamiseks teisele poolele teatatud kontaktandmetel. Suuliselt edastatud tahteavaldus loetakse edastatuks, kui Müüja on selle salvestanud.
7.2. Oma kontaktandmete muutumisest teatab Müüja Ostjale veebilehel.
7.3. Oma kontaktandmete muutumisest teavitab Ostja Müüjat viivitamatult vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või helistades Müüja poolt tema veebilehel avaldatud vastavale telefonile.
7.4. Müüja tagab füüsilisest isikust Ostja isikuandmete kaitsmise ja töötlemise tüüptingimustes sätestatud korras ja vastavuses õigusaktidega.
 
8. Üldteenuse osutamise lõppemine
8.1. Üldteenuse osutamine lõppeb:
8.1.1. kui algab elektrienergia tarne Ostjale mõne elektrimüüjaga sõlmitud elektrilepingu kohaselt;
8.1.2. juriidilisest isikust Ostja lõppemisel;
8.1.3. võrgulepingu kehtivuse lõppemisel;
8.1.4. võrguühenduse katkestamisel.
 
9. Erimeelsuste lahendamine
9.1. Üldteenuse osutamisest tulenevad eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.
9.2. Üldteenuse osutamisest tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada poolte kokkuleppel, kuuluvad lahendamisele Harju Maakohtus Eesti Vabariigi õigusaktide alusel. Eelnimetatu ei välista poolte õigust esitada avaldus maksekäsu kiirmenetluses vastavalt nimetatud menetluse kohta sätestatud kohtualluvusele.