BILANSS JA KASUMIARUANNE EITS §17 JÄRGI 31. 12. 2013
BILANSS
elektrimüük võrgumüük muu tegevus kokku
Varad
Käibevara
Raha 10 618 21 206 104 591 136 415
Ostjate tasumata summad 100 7 985 13 957 22 042
Intressinõuded 0 0 21 21
Tulevaste perioodide kulud 0 0 3 535 3 535
Varud 0 0 77 334 77 334
Kokku käibevara 10 718 29 191 199 438 239 347
Põhivara
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Sidusettevõtjate osa 0 0 227 848 227 848
Kinnisvarainvesteeringud 0 0 698 994 698 994
Materiaalne põhivara 0 34 090 226 344 260 434
Kokku põhivara 0 34 090 1 153 186 1 187 276
Kokku varad 10 718 63 281 1 352 624 1 426 623
Kohustused ja omakapital
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele 1 195 5 078 7 193 13 466
Maksuvõlad 216 572 10 944 11 732
Võlad töövõtjale 0 0 8 365 8 365
Muud lühiajalised võlad 0 0 6 6
Kokku lühiajalised kohustused 1 411 5 650 26 508 33 569
Kokku kohustused 1 411 5 650 26 508 33 569
Omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 130 000 130 000
Kohustuslik reservkapital 13 000 13 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 8 651 48 030 1 103 788 1 160 469
Aruandeaasta kasum 656 9 601 79 328 89 585
Kokku omakapital 9 307 57 631 1 326 116 1 393 054
Kokku kohustused ja omakapital 10 718 63 281 1 352 624 1 426 623
KASUMIARUANNE
elektrimüük võrgumüük muu tegevus kokku
Müügitulu 10 176 72 415 331 569 414 160
Muud äritulud 0 0 1 316 1 316
Kaubad, toore, materjal ja teenused -8 881 -57 726 -91 214 -157 821
Muud tegevuskulud -639 -958 -28 689 -30 286
Tööjõukulud
Palgakulu 0 0 -98 397 -98 397
Sotsiaalmaksud 0 0 -33 541 -33 541
Põhivara kulum ja väärtuse langus 0 -4 130 -26 419 -30 549
Muud ärikulud 0 0 -1 076 -1 076
Ärikasum 656 9 601 53 549 63 806
Finantstulud ja -kulud siduset osalt 0 0 23 298 23 298
Muud finantstulud ja -kulud 0 0 2 481 2 481
Kokku finantstulud ja -kulud 0 0 25 779 25 779
Aruandeaasta kasum 656 9 601 79 328 89 585