BILANSS JA KASUMIARUANNE EITS §17 JÄRGI 31. 12. 2014
BILANSS
elektrimüük võrgumüük muu tegevus kokku
Varad
Käibevara
Raha 0 7 610 81 711 89 321
Ostjate tasumata summad 0 8 420 13 862 22 282
Intressinõuded 0 0 32 32
Muud lühiajalised nõuded 0 0 10 254 10 254
Tulevaste perioodide kulud 0 0 3 534 3 534
Varud 0 0 77 334 77 334
Kokku käibevara 0 16 030 186 727 202 757
Põhivara
Pikaajalised finantsinvesteeringud
Sidusettevõtjate osa 0 0 246 536 246 536
Kinnisvarainvesteeringud 0 0 683 858 683 858
Materiaalne põhivara 0 29 960 216 928 246 888
Kokku põhivara 0 29 960 1 147 322 1 177 282
Kokku varad 0 45 990 1 334 049 1 380 039
Kohustused ja omakapital
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele 0 3 438 9 941 13 379
Muud lühiajalised kohustused 0 0 5 020 5 020
Maksuvõlad 0 1 371 11 724 13 095
Võlad töövõtjale 0 0 6 614 6 614
Muud lühiajalised võlad 0 0 6 6
Kokku lühiajalised kohustused 0 4 809 33 305 38 114
Kokku kohustused 0 4 809 33 305 38 114
Omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 130 000 130 000
Kohustuslik reservkapital 13 000 13 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 34 631 1 115 423 1 150 054
Aruandeaasta kasum 4 211 44 660 48 871
Kokku omakapital 0 38 842 1 303 083 1 341 925
Kokku kohustused ja omakapital 0 43 651 1 336 388 1 380 039
KASUMIARUANNE
elektrimüük võrgumüük muu tegevus kokku
Müügitulu 0 73 785 318 067 391 852
Muud äritulud 0 0 0 0
Kaubad, toore, materjal ja teenused 0 -55 941 -86 505 -142 446
Muud tegevuskulud 0 -4 187 -24 494 -28 681
Tööjõukulud
Palgakulu 0 0 -102 463 -102 463
Sotsiaalmaksud 0 0 -34 602 -34 602
Põhivara kulum ja väärtuse langus 0 -4 130 -24 552 -28 682
Muud ärikulud 0 0 0 0
Ärikasum 0 9 527 45 451 54 978
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtja osalt 0 0 18 688 18 688
Muud finantstulud ja -kulud 0 0 1 787 1 787
Kokku finantstulud ja -kulud 0 0 20 475 20 475
Aruandeaasta kasum 0 9 527 65 926 75 453
Dividendide tulumaks 0 -5 316 -21 266 -26 582
Aruandeaasta kasum 0 4 211 44 660 48 871